POSLÁNÍ CzSTT

PORADENSTVÍ, POUŽÍVANÉ TECHNOLOGIE

Potřebujete poradit s možnostmi na Vašem projektu? Potřebujete poradit s určitou technologií? Obraťte se na nás.

VZDĚLÁVÁNÍ

Pořádáme schůze a informační školení na používané bezvýkopové technologie, které zajišťují jednotlivé společnosti v našem sdružení.

Poslední číslo našeho časopisu NO DIG

CzSTT - České společnosti pro bezvýkopové technologie

Česká společnost pro bezvýkopové technologie – ve zkratce CzSTT  (z anglického názvu „Czech Society for Trenchless Technology“) – je dobrovolné, nestranické a nevládní zájmové sdružení právnických a fyzických osob, které se zabývají problematikou bezvýkopových technologií. „Společnost“ je neziskové sdružení, které výtěžků ze svých aktivit používá k rozvoji vlastní odborné činnosti. Je registrována ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 6294.

Posláním společnosti je získávání a rozšiřování vědeckých, výzkumných a technických poznatků o stavbách prováděných bezvýkopovými technologiemi, dále pak výměna a hodnocení praktických zkušeností o nových materiálech, strojích a technologiích.

Společnost aktivně spolupracuje při vydávání legislativních, technických i technologických norem ovlivňujících činnost oboru. Pro rozvoj oboru pořádá konference semináře  výstavy a odborná školení, vydává samostatný odborný časopis.

Společnost je přidružena k Mezinárodní společnosti pro bezvýkopové technologie – ISTT se sídlem v Londýně, která se ve své činnosti řídí strategickým plánem do roku 2010 (plán), závazným pro všechny přidružené společnosti.