ZPRAVODAJ NODIG

NODIG – Zpravodaj České společnosti pro bezvýkopové technologie

 • vychází 4x ročně pro členy CzSTT

Redakční rada

Předseda: Ing.Bc.Lucie Karásková Nenadálová,PhD,-předsedkyně (e-mail: lucie.nenadalova@volny.cz)

Členové:

  • Ing.Karel Franczyk,PhD
  • Ing.Michal Sodomka-OHLA-ŽS a.s.
  • Ing.Marek Helcelet-BVK,a.s.
  • Ing.Jan Frantl,Subterra a.s.
  • Doc.Ing.Petr Šrytr,CSc-FSv ČVUT v Praze
  • Robert Kostolány,Eutit s.r.o.
  • Doc.Ing. Igor Fryč, Porr a.s.
  • Ing. Ladislav Haška, VAS a.s.
  • Ing. Pavel Král, BVK a.s.