STANOVY A DOKUMENTY

STANOVY
schválené na zasedání členské schůze dne 9. dubna 2024
STANOVY SPOLKU České společnosti pro bezvýkopové technologie Czech Society for Trenchless Technology (anglický překlad názvu spolku)
Obsah:

I. Název, sídlo a internetové stránky spolku

II. Postavení spolku

III. Poslání spolku

IV. Členství

V. Práva a povinnosti členů

VI. Orgány spolku

VII. Členská schůze

VIII. Výbor

IX. Složení, ustanovení a funkční období členů výboru

X. Svolávání zasedání výboru

XI. Rozhodování výboru mimo zasedání

XII. Povinnosti členů výboru

XIII. Podmínky výkonu funkce člena výboru a redakční rady

XIV. Sekretariát

XV. Sekce, pracovní skupiny

XVI. Jednání a podepisování za spolek

XVII. Změny stanov a jejich účinnost

XVIII. Přeměny spolku, zrušení a zánik spolku

XIX. Závěrečná ustanovení
I. Název, sídlo a internetové stránky spolku
1.
Název spolku: Česká společnost pro bezvýkopové technologie, spolek (dále jen spolek) Spolek je oprávněn uvádět anglický překlad názvu: Czech Society for Trenchless Technology Spolek je oprávněn uvádět zkratku anglického překladu názvu pro mezinárodní a domácí styk: CzSTT
2.
Sídlo spolku: 147 14 PRAHA 4, Bezová 1658/1
3. Zápis ve spolkovém rejstříku: sp. zn. L 6294 vedeném u Městského soudu v Praze
4.
IČ: 62932357
5.
Na adrese www.czstt.cz jsou umístěny internetové stránky spolku, kde jsou uveřejňovány pozvánky na členskou schůzi, na národní konference CzSTT, vydané časopisy spolkem a další informace pro členy i veřejnost.
6.
Územní působnost je v České republice.
II. Postavení spolku
1.
Spolek je dobrovolné, nepolitické a nevládní zájmové, samosprávné sdružení pro obor bezvýkopových technologií.
2.
Spolek sdružuje právnické a fyzické osoby, které se zabývají problematikou bezvýkopových technologií.
3.
Spolek není podnikatelem ve smyslu § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění (OZ). Spolek je právnickou osobou zapsanou ve spolkovém rejstříku.
4.
Spolek je neziskové sdružení, které výtěžků ze svých aktivit používá k rozvoji vlastní odborné činnosti, odborné činnosti svých členů a propagaci bezvýkopových technologií na území České republiky.
5.
CzSTT je registrován také jako národní společnost u International Society for Trenchless Technology /ISTT/ se sídlem v Anglii.
III. Poslání spolku
1.
Posláním spolku je především:
A.
získávání a rozšiřování vědeckých, výzkumných a technických poznatků o stavbách prováděných bezvýkopovými technologiemi
B.
výměna a hodnocení praktických zkušeností o nových materiálech, strojích a technologiích
C.
aktivní spolupráce při vydávání legislativních, technických a technologických norem, které ovlivňují činnost oboru
D.
poradenská činnost
E.
pořádání národních konferencí, kongresů, seminářů, výstav a odborných školení pro rozvoj oboru
F.
spolupráce s ISTT a národními společnostmi přidruženými k ISTT
G.
vydávání odborného časopisu pro potřeby oboru.
IV. Členství
1.
Členství ve spolku je:
A.
Řádné a to: – korporativní – individuální – přidružené
B.
Čestné.
2.
Řádným členem (dále jen členem) se může stát podnikající nebo nepodnikající právnická osoba, která se stává členem korporativním, podnikající nebo nepodnikající fyzická osoba, která se stává členem individuálním. Členy přidruženými mohou být zaměstnanci neziskových institucí, úřadů státní správy, důchodci a studenti. Řádným členem se stane zájemce souhlasící s posláním CzSTT po podání členské přihlášky, uhrazení členského příspěvku a souhlasu výboru CzSTT s jeho přijetím.
3.
Práva korporativního člena vykonávají fyzické osoby pověřené statutárním orgánem řádného člena.
4.
Čestné členství je výrazem ocenění zásluh fyzické nebo podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Na čestného člena se nevztahují práva a povinnosti člena podle čl. V. stanov. Čestné členství je doživotní.
5.
O udělení čestného členství rozhoduje členská schůze CzSTT na návrh výboru.
6.
CzSTT je členem ISTT. Individuální a korporativní členové CzSTT jsou z titulu členství v CzSTT rovněž členy ISTT.
7.
Každý člen může kdykoliv na vlastní žádost členství ve spolku ukončit. Žádost musí být doručena písemně na výbor.
8.
Dále členství končí vyloučením z důvodu neplnění členských povinností, úmrtím, likvidací nebo dnem prohlášení konkurzu na člena ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění.
9.
O vyloučení člena rozhoduje členská schůze CzSTT na základě návrhu výboru při závažném porušení stanov, nebo chování člena, které je v rozporu se zájmy CzSTT, jsou-li tyto zájmy jednáním, vystupováním nebo činností člena poškozovány. Výbor musí návrh na vyloučení člena předem se členem projednat.
10.
Výbor spolku se zavazuje ve lhůtě do 10 dnů od rozhodnutí členské schůze písemně oznámit vyloučení členovi a uvede důvod tohoto vyloučení. Zánik členství úmrtím fyzické osoby se zůstavitelům neoznamuje.
11.
Při ukončení členství se členské příspěvky nevracejí. Člen, který ukončil členství, nemá žádné nároky na jmění CzSTT.
V. Práva a povinnosti členů
1.
Člen spolku (u právnických osob statutární nebo pověřený zástupce) má tato práva:
A.
účastnit se členské schůze, volit a být volen do orgánů spolku
B.
podávat návrhy a stanoviska výboru spolku
C.
dostávat informace o jednáních a aktivitách spolku
D.
aktivně pracovat v sekcích nebo pracovních skupinách
2.
Povinnosti členů jsou:
A.
prosazovat ve své činnosti odpovědnost a serióznost v jednání a podnikání
B.
na základě faktury vydané CzSTT uhradit členský příspěvek ve prospěch spolku nejpozději do 28. 2. pro příslušný kalendářní rok.
3.
Výše příspěvku za kalendářní rok se stanovuje zvlášť pro členy korporativní a individuální. Důchodci, studenti a přidružení členové neplatí členský příspěvek, platí pouze poplatek za odběr tiskovin vydávaných CzSTT.
4.
Výši členských příspěvků a poplatků přidružených členů navrhuje výbor a schvaluje členská schůze.
5.
Výše členského příspěvku osob hlásících se o členství v průběhu kalendářního roku bude stanovena na základě alikvotního podílu výše ročního členského příspěvku vztaženého k datu vznikajícího členství v daném roce.
6.
Členská schůze může rozhodnout většinou hlasů na svém pracovním zasedání o dalších příspěvcích členů na krytí mimořádných potřeb, které však v jednom roce nesmí překročit výši jednoročních příspěvků.
VI. Orgány spolku
1.
Členská schůze.
2.
Výbor.
3.
Sekretariát.
4.
Odborné sekce, pracovní skupiny.
VII. Členská schůze
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon nebo tyto stanovy. Skládá se ze všech svých členů. Každý člen má jeden hlas.
2. Členská schůze se koná nejméně jednou za rok, zpravidla v místě sídla spolku, nebo v jiném, pro účely členské schůze vhodném místě. V případě jiné adresy, než je oficiální sídlo spolku, bude místo konání členům spolku oznámeno 4 (čtyři) týdny předem formou emailové zprávy.
3. Členskou schůzi svolává předseda spolku písemnou pozvánkou s uvedením programu zasedání nejpozději 4 (čtyři) týdny před termínem konání členské schůze. Pro řádné splnění náležitostí případné náhradní členské schůze (odst. 9. tohoto čl.) se do pozvánky na členskou schůzi uvede současně pozvání na náhradní členskou schůzi.
4. Členskou schůzi je také možné svolat, jestliže je to žádoucí v zájmu výboru, který o svolání požádá, nebo jestliže více než 20 % (dvacet procent) členů spolku požádá o svolání členské schůze s písemným udáním důvodů. Nesvolá-li předseda spolku členskou schůzi do 1 (jednoho) měsíce od doručení jejich žádosti, jsou členové oprávněni svolat ji sami.
5. Členská schůze volí předsedajícího, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy členské schůze řídí zasedání svolavatel nebo jím pověřená osoba. Poté členskou schůzi řídí zvolený předsedající.
6. Náležitosti listiny přítomných členů i náležitosti zápisu ze zasedání členské schůze, jeho obsah a způsob vyhotovení zápisu se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů.
7. Jednacím jazykem členské schůze je jazyk český.
8. Členská schůze rozhoduje usnesením a je způsobilá usnášení, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina členů spolku.
9. Není-li členská schůze usnášeníschopná, je možné svolat náhradní členskou schůzi se stejným programem zasedání a za splnění podmínky uvedené v odst. 3. tohoto čl., a to po čtvrthodině od zahájení původní řádné členské schůze.
10. Zasedání členské schůze je neveřejné, mohou se ho zúčastnit vedle členů a jejich zmocněnců jen pozvaní hosté nebo zástupci členů, kandidující do předsednictva pro příští volební období, pokud je členská schůze vypsána jako volební. Členské schůze se rovněž účastní osoby, zabezpečující technický průběh zasedání.
11. Na členské schůzi se nejprve hlasuje na výzvu předsedajícího členské schůze o návrhu orgánu, který členskou schůzi svolal. Není-li tento návrh přijat, hlasuje se postupně o jednotlivých protinávrzích. Každý člen má pro přednesení svého návrhu přiměřené časové omezení v délce 10 minut. Hlasuje se zásadně aklamací, pokud se však členové dohodnou, hlasuje se tajně, obvykle odevzdáním hlasovacích lístků. Protinávrhy jsou k hlasování předkládány v pořadí, v němž byly předloženy. Pokud je některý z návrhů přijat potřebnou většinou hlasů, o dalších návrzích se nehlasuje.
12. O záležitostech, které nebyly na pozvánce uvedeny na stanoveném pořadu jednání, lze rozhodnout pouze za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o nich hlasovat.
13. Do působnosti členské schůze náleží:
A. přijímání a projednávání zprávy výboru
B. volba výboru
C. schválení rozpočtu a členských příspěvků na příští období
D. schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech stanovených zákonem i mezitímní účetní závěrky
E. změny stanov
F. rozhodování o zrušení spolku s likvidací.
14. Má-li být na členské schůzi rozhodováno o změně stanov, musí pozvánka na členskou schůzi obsahovat alespoň stručný a výstižný popis a odůvodnění navrhovaných změn stanov. Úplný
návrh změny stanov výbor uveřejní spolu s pozvánkou na členskou schůzi na internetových stránkách spolku.
15. Členská schůze rozhoduje prostou nadpoloviční většinou hlasů (více než 50 %) přítomných členů. K rozhodnutí podle čl. VII. odst. 13. písm. E. a F. je zapotřebí alespoň ¾ (tříčtvrtinové) většiny přítomných a zastupujících členů spolku na zasedání členské schůze.
16. O průběhu členské schůze se pořizuje zápis, který podepisují předsedající zasedání členské schůze, předseda spolku a dva ověřovatelé zápisu.
VIII. Výbor
1.
Výbor je statutárním orgánem spolku.
2.
Výboru náleží veškerá působnost, kterou tyto stanovy, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu spolku. Člen výboru může požádat o udělení pokynu, týkajícího se obchodního vedení členskou schůzí.
3.
Výboru přísluší zejména:
a)
zabezpečovat obchodní vedení spolku, zajišťovat provozní záležitosti spolku a hospodařit s majetkem
b)
vykonávat zaměstnavatelská práva a povinnosti
c)
svolávat členskou schůzi a organizačně zajišťovat její průběh
d)
zajistit zpracování dále uvedených dokumentů a předložit je členské schůzi k rozhodnutí

návrh na změnu stanov

řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, popř. též, v případech stanovených zákonem, mezitímní účetní závěrky

návrhy na způsob krytí případných ztrát spolku

návrhy na zřízení a zrušení dalších neuvedených orgánů, jakož i na vymezení jejich postavení a působnosti

návrh na zrušení spolku nebo jeho přeměnu fúzí nebo rozdělením
e)
vykonávat platná usnesení, rozhodnutí a pokyny členské schůze
f)
rozhodovat v případě potřeby o čerpání prostředků z rezervního fondu a schvalovat návrhy na dodatečné schválení použití rezervního fondu
g)
zajišťovat řádné vedení předepsané evidence, účetnictví a ostatních dokladů spolku včetně sestavení výroční zprávy
h)
stanovovat pravomoci předsedy spolku a dohlížet na jeho činnost
i)
schvalovat zásady vnitřního řízení spolku
j)
rozhodovat o zcizení, nabytí, nájmu a jiných dispozicích s majetkem spolku vyjma schválení převodu nebo zastavení takové části jmění, která by znamenala podstatnou změnu skutečného předmětu činnosti spolku
k)
rozhodovat o použití finančních prostředků CzSTT mimo schválený rozpočet v období mezi členskými schůzemi. Částka, o které lze rozhodovat musí dovolit, aby na běžném účtu CzSTT zbylo minimálně 120 % prostředků nutných k úhradě meritorních výdajů do konce rozpočtového období. O souhlasu rozhodne výbor prostou většinou hlasů, mezi kterými musí být hlas člena výboru odpovědného za finanční plán a hospodaření CzSTT. V případě rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy
l)
rozhodovat o uzavírání smluv a dohod
m)
přijímat k projednání a projednávat návrhy z odborných sekcí či členů spolku
n)
realizovat práva a plnění povinnosti, které mu zákon a stanovy ukládají.
IX. Složení, ustanovení a funkční období členů výboru
1.
Výbor spolku má lichý počet, zpravidla 7 (sedm), členů. Členy výboru volí a odvolává členská schůze. Členem výboru může být fyzická i právnická osoba splňující podmínky stanovené zákonem. Je-li členem výboru spolku právnická osoba, zmocní bez zbytečného odkladu jedinou fyzickou osobu, která splňuje požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena voleného orgánu, aby ji zastupovala. Člen výboru musí být způsobilý k výkonu funkce, zejména u něj nesmí být dána zákonná překážka výkonu funkce člena orgánu spolku. Člen výboru musí splňovat také další podmínky stanovené českými právními předpisy. Člen výboru vykonává funkci osobně. To však nebrání tomu, aby jednotlivý člen zmocnil pro jednotlivý případ jiného člena výboru, aby za něho při jeho neúčasti hlasoval.
2.
Jednotliví členové výboru jsou voleni na tříleté funkční období. Znovuzvolení je možné. Po uplynutí volebního období zůstávají členové výboru ve funkci až do nových voleb. Výbor ze svého středu volí předsedu a tři místopředsedy prostou většinou hlasů. Zbylí členové se označují jako členové výboru.
3.
Člen výboru může ze své funkce odstoupit. Výkon funkce končí dnem, kdy odstoupení projednala nebo měla projednat členská schůze. Odstoupení musí být adresováno výboru, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla spolku. Odstoupení člena výboru projedná členská schůze bez zbytečného odkladu, nejpozději však na nejbližším zasedání členské schůze poté, co bylo odstoupení spolku doručeno. Jestliže odstupující člen oznámí své odstoupení na zasedání členské schůze, končí výkon funkce uplynutím 2 (dvou) měsíců po takovém oznámení, neschválí-li členská schůze na jeho žádost jiný okamžik zániku funkce.
4.
Pokud člen výboru zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkce, může výbor, za předpokladu, že počet členů výboru neklesl pod polovinu, jmenovat (kooptovat) náhradní členy do příští členské schůze. Jinak musí být noví členové výboru zvoleni členskou schůzí.
X. Svolávání zasedání výboru
1.
Výbor se schází minimálně 9 x (devětkrát) ročně, zpravidla 2 – 3 x (dvakrát až třikrát) za čtvrtletí. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny členů výboru. Výbor přijímá usnesení většinou hlasů.
2.
Zasedání výboru řídí a svolává předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti řídí zasedání po vzájemné dohodě jeden z přítomných místopředsedů), písemnou pozvánkou v zápisu z jednání výboru nebo pozvánkou zaslanou prostřednictvím elektronické pošty. Pozvánka, která obsahuje místo, datum, hodinu konání a program zasedání musí být členům výboru doručena zpravidla sedm dní před zasedáním. V závažných případech nebo při nebezpečí z prodlení může předseda svolat členy výboru na zasedání ústně. Musí jim však sdělit důvod, ze kterého se tak děje. Členové výboru při zahájení zasedání potvrdí, že se scházejí na základě ústního svolání a že jim byl řádně sdělen program, o němž mají jednat.
3.
Zasedání výboru se koná na místě určeném v pozvánce.
4.
Právo účasti na zasedání výboru má každý člen výboru.
5.
Výbor může podle své úvahy přizvat na zasedání i členy spolku a členy redakční rady odborného časopisu.
6.
O průběhu zasedání výboru a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, který podepisují výborem určený zapisovatel (a to i když není členem výboru) a předsedající. Zápis musí být členům výboru rozeslán nejpozději do 7 (sedmi) dnů po termínu zasedání. V zápise musí být zejména uvedeno, jaká rozhodnutí byla přijata a jmenovitě, kteří členové hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo kteří se hlasování zdrželi, a pokud je sdělili, pak také z jakých důvodů. U neuvedených členů (tj. členů, u nichž není v zápisu uvedeno, že hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím nebo, že se zdrželi hlasování) se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí. Přílohou zápisu je seznam přítomných.
7.
Náklady spojené se zasedáními i s další činností výboru nese spolek.
XI. Rozhodování výboru mimo zasedání
1. Výbor je oprávněn se usnášet a rozhodovat i mimo zasedání písemnou formou nebo s využitím technických prostředků umožňujících dálkový přenos dat a informací obrazem a zvukem nebo jen zvukem nebo jinou přímou více směrnou komunikací mezi členy výboru navzájem. Hlasující se považují za přítomné.
2. O rozhodování a usnášení výboru mimo zasedání se pořizují zápisy, pro jejichž vyhotovení platí přiměřeně čl. X. odst. 6. stanov.
3. Veškerou činnost spojenou s rozhodováním mimo zasedání výboru zajišťuje předseda výboru, případně jím určený místopředseda výboru.
XII. Povinnosti členů výboru
1. Členové výboru jsou povinni svou působnost vykonávat s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit spolku škodu nebo jinou újmu.
2. Důsledky porušení povinností obsažených v odst. 1. tohoto čl. vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
3. Členové výboru odpovídají spolku za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy za újmu, kterou jí způsobí porušením povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto újmu více členů výboru, odpovídají za tuto újmu společně a nerozdílně.
4. V ostatním upravují vztah mezi členem výboru a spolku zákon, tyto stanovy a smlouva o výkonu funkce uzavřená mezi nimi. Smlouva o výkonu funkce se sjednává písemně a schvaluje ji, včetně jejich změn, členská schůze spolku. Bez schválení členskou schůzí nenabude smlouva účinnosti.
XIII. Podmínky výkonu funkce člena výboru a redakční rady
1. Členům výboru a redakční rady náleží nárok na náhradu hotových a prokazatelných cestovních výdajů vynaložených v souvislosti s výkonem jejich funkce.
2. Členům výboru a redakční rady přísluší za výkon jejich funkce roční odměna, jejíž výši a způsob výplaty upraví smlouva o výkonu funkce a schválí členská schůze.
XIV. Sekretariát
1.
Pro zabezpečení činnosti spolku může výbor zřídit sekretariát. Sekretariát vede sekretář, jmenovaný výborem.
2.
Funkce sekretáře je placená a s osobou ji vykonávající zřizuje spolek pracovně právní vztah, řídící se ustanoveními zákoníku práce.
3.
Činnost sekretariátu může zabezpečit některá z institucí korporativních členů schválená členskou schůzí.
XV. Sekce, pracovní skupiny
1.
Výbor může ustavit sekce nebo pracovní skupiny pro řešení vědeckotechnických záležitostí.
2.
Podle pracovního zaměření a odbornosti mohou členové spolku CzSTT aktivně pracovat v odborných sekcích, pracovních skupinách a v redakční radě.
3.
Vedoucího sekce jmenuje a schvaluje výbor spolku.
4.
Každá sekce nebo pracovní skupina podává výboru návrhy na zařazení úkolů do plánu práce k projednání na členské schůzi.
5.
Redakční rada zpravodaje spolku je rovněž jmenována a schválena výborem. Zpravidla se její zasedání koná v návaznosti na zasedání výboru.
XVI. Jednání a podepisování za spolek
1.
Za spolek Česká společnost pro bezvýkopové technologie (CzSTT) jednají a podepisují:
a)
předseda a místopředseda výboru společně, nebo
b)
jeden místopředseda a jeden člen výboru společně
2. Za spolek jednají také:
a)
sekretář spolku v rozsahu písemného zmocnění výborem nebo
b)
jiná osoba pověřená výborem nebo členskou schůzí v rozsahu plnou mocí.
XVII. Změny stanov a jejich účinnost
1.
O změnách stanov rozhoduje členská schůze 3/4 (tříčtvrtinovou) většinou hlasů přítomných a zastupujících členů spolku.
2.
Návrhy změn stanov předkládá výbor nejméně jeden měsíc před termínem členské schůze, na jejímž zasedání mají být změny schvalovány.
3.
Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla členská schůze, pokud z rozhodnutí členské schůze nevyplývá, že nabývají účinnosti později.
4.
Výbor není oprávněn provést změnu stanov v souladu s platnou právní úpravou bez projednání na členské schůzi. Výbor je oprávněn aplikovat do návrhu změny stanov pouze ustanovení podle platných právních norem.
XVIII. Přeměny spolku, zrušení a zánik spolku
A – přeměny a zrušení spolku
1.
Přeměnou spolku je mimo jiné fúze rozdělením
2.
Zániku spolku předchází jeho zrušení s likvidací nebo bez likvidace.
3.
Bližší podmínky týkající se přeměn spolku a jeho zrušení upravuje zákon.
B – rozhodnutí členské schůze o zrušení spolku
1.
Členská schůze může rozhodnout o rozpuštění České společnosti pro bezvýkopové technologie 3/4 (tříčtvrtinovou) většinou přítomných a zastupujících členů spolku, kdy je na programu jednání členské schůze návrh na rozpuštění.
C – likvidace spolku
1.
Způsob provedení likvidace spolku při jeho zrušení se řídí obecně závaznými právními předpisy.
2.
O způsobu vypořádání likvidačního zůstatku majetku spolku rozhoduje členská schůze, která rozhodne o tom, jak bude naloženo se zbylým majetkem po uhrazení všech pohledávek.
3.
Likvidaci provádí likvidátor jmenovaný členskou schůzí.
D – Zánik spolku
1. Spolek zaniká výmazem z obchodního rejstříku.
XIX. Závěrečná ustanovení
1.
Náklady na činnost výboru a redakční rady nese spolek. Spolek nese i náklady s organizováním členské schůze.
2.
Vznik, právní poměry a zánik spolku, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov spolku a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř spolku, včetně vztahů ze zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanců spolku, se řídí českými obecně závaznými právními předpisy.
3.
Případné spory mezi členy a spolkem, spory mezi spolkem a členy jeho orgánů, jakož i vzájemné spory mezi členy, související s jejich účastí ve spolku, budou řešeny smírnou cestou. Nepodaří-li se vyřešit takový spor smírně, bude k jeho projednání a rozhodnutí příslušný soud, a to, nevylučují-li to ustanovení obecně závazných procesně právních předpisů, podle sídla spolku.
4.
Změny stanov, o nichž rozhoduje členská schůze, nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodne členská schůze, neplyne-li z rozhodnutí členské schůze o změně stanov nebo ze zákona, že nabývají účinnosti později.
5.
V případě, že některé ustanovení stanov se, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným anebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena, s výjimkou ustanovení, která musí být podle obecně závazných právních předpisů obligatorní součástí stanov. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov.
6.
Stanovy jsou uloženy v sekretariátu spolku, umístěny na webové stránce spolku a jsou k dispozici každému členovi na jeho požádání.
Toto úplné znění stanov bylo schváleno Členskou schůzí České společnosti pro bezvýkopové technologie, konané dne 9. dubna 2024.


Výše členských příspěvků

Výši členských příspěvků navrhuje předsednictvo a schvaluje Valná hromada. Na rok 2024 a dále byly členské příspěvky stanoveny takto:

  • Členská organizace – firma – 15000 Kč
  • Individuální člen – 3800 Kč

Poznámka: Přidruženým členům jsou poskytovány veškeré slevy, vyplývající z členství v CzSTT  a je jim pravidelně zasílán Zpravodaj CzSTT NO-DIG.