STANOVY A DOKUMENTY

Stanovy CzSTT- schválené Valnou hromadou dne 16.dubna 2013

STANOVY
České společnosti pro bezvýkopové technologie
Czech Society for Trenchless Technology

(anglický překlad názvu společnosti)


Obsah:

 • I. Název společnosti a sídlo
 • II. Postavení společnosti
 • III. Poslání společnosti
 • IV. Členství
 • V. Práva a povinnosti členů
 • VI. Orgány společnosti
 • VII. Valná hromada
 • VIII. Předsednictvo
 • IX. Sekretariát
 • X. Sekce, pracovní skupiny
 • XI. Změny stanov a jejich účinnost
 • XII. Likvidace společnosti
 • XIII. Závěrečná ustanovení

I. Název a sídlo společnosti

 1. Název společnosti: 
  Česká společnost pro bezvýkopové technologie 
  (dále jen společnost) Společnost je oprávněna uvádět anglický překlad názvu: 
  Czech Society for Trenchless Technology 
  Společnost je oprávněna uvádět zkratku anglického překladu názvu pro mezinárodní a domácí styk:
  CzSTT

 2. Sídlo společnosti: 147 14 PRAHA 4, Bezová 1658/1

 3. Územní působnost je v České republice.


II. Postavení společnosti

 1. Společnost je dobrovolné, nestranické a nevládní zájmové sdružení pro obor
  bezvýkopových technologií.
 2. Společnost sdružuje právnické a fyzické osoby, které se zabývají problematikou bezvýkopových technologií.
 3. Společnost není podnikatelem ve smyslu § 2 obch. zák. a není ve smyslu § 8 obch. zák. právnickou osobou, zapsanou do obchodního rejstříku.
 4. Společnost je neziskové sdružení, které výtěžků ze svých aktivit používá k rozvoji vlastní odborné činnosti a odborné činnosti svých členů.
 5. Společnost je právnickou osobou, kterou zastupuje předseda, místopředsedové a ve vymezené působnosti výkonný sekretář.
 6. Společnost je registrována jako zájmové sdružení ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 6294.
 7. CzSTT je registrována také jako národní společnost u International Society for Trenchless Technology /ISTT/ se sídlem v Anglii.
 8. Statutárním orgánem sdružení je předseda CzSTT.

III. Poslání společnosti

 1. Posláním společnosti je především: 

  1. získávání a rozšiřování vědeckých, výzkumných a technických poznatků o stavbách prováděných bezvýkopovými technologiemi

  2. výměna a hodnocení praktických zkušeností o nových materiálech, strojích a technologiích

  3. aktivní spolupráce při vydávání legislativních, technických a technologických norem, které ovlivňují činnost oboru

  4. poradenská činnost

  5. pořádat kongresy, semináře, výstavy a odborná školení pro rozvoj oboru

  6. spolupracovat s ISTT a národními společnostmi přidruženými k ISTT.

  7. pro potřeby oboru vydávat odborný časopis buď samostatný, nebo jako přílohu jiného odborného časopisu se souhlasem vydavatele.


IV. Členství

 1. Členství ve společnosti je:

  1. Řádné a to:
   – korporativní
   – individuální
   – přidružené

  2. Čestné

 2. Řádným členem (dále jen členem) se může stát podnikající nebo nepodnikající právnícká osoba, která se stává členem korporativním, podnikající nebo nepodnikající fyzická osoba, která se stává členem individuálním. Členy přidruženými mohou být zaměstnanci neziskových institucí, úřadů státní správy, důchodci a studenti. Řádným členem se stane zájemce souhlasící s posláním CzSTT po podání členské přihlášky, uhrazení členského příspěvku a souhlasu předsednictva CzSTT s jeho přijetím.

 3. Práva korporativního člena vykonávají fyzické osoby pověřené statutárním orgánem 
  řádného člena.

 4. Čestné členství navrhuje předsednictvo a schvaluje valná hromada.

 5. Čestné členství je výrazem ocenění zásluh fyzické nebo podnikající fyzické osoby a právnické osoby. Na čestného člena se nevztahují práva a povinnosti člena podle čl. V. stanov. Čestné členství je doživotní.

 6. O udělení čestného členství rozhoduje valná hromada CzSTT na návrh předsednictva.

 7. CzSTT je členem ISTT. Individuální a korporativní členové CzSTT jsou z titulu členství v CzSTT rovněž členy ISTT.

 8. Každý člen může kdykoliv na vlastní žádost členství ve společnosti ukončit.

 9. Dále členství končí neplněním členských povinností, úmrtím, vyloučením, likvidací nebo dnem prohlášení konkurzu na člena ve smyslu zák. č. 328/1991 Sb. o konkurzu a vyrovnání v platném znění.

 10. Vyloučit člena může valná hromada CzSTT na návrh předsednictva při závažném porušení stanov, nebo chování člena, které je v rozporu se zájmy CzSTT, jsou-li tyto zájmy jednáním, vystupováním nebo činností člena poškozovány. Předsednictvo musí návrh na vyloučení člena předem se členem projednat.

 11. O vyloučení člena rozhoduje valná hromada na základě návrhu předsednictva.

 12. Předsednictvo společnosti se zavazuje ve lhůtě do 10 dnů od rozhodnutí valné hromady písemně oznámit vyloučení členovi a uvede důvod tohoto vyloučení. Zánik členství úmrtím fyzické osoby se zůstavitelům neoznamuje.

 13. Při ukončení členství se členské příspěvky nevracejí. Člen, který ukončil členství, nemá žádné nároky na jmění CzSTT.


V. Práva a povinnosti členů

 1. Člen společnosti (u právnických osob statutární nebo pověřený zástupce) má tato práva:
  1. zúčastnit se valné hromady, volit a být volen do orgánů společnosti
  2. podávat návrhy a stanoviska předsednictvu společnosti
  3. dostávat informace o jednáních a aktivitách společnosti
  4. aktivně pracovat v sekcích nebo pracovních skupinách
 2. Povinnosti členů jsou:
  1. prosazovat ve své činnosti obecně uznávaný morální kodex, serióznost v jednání a podnikání
  2. uhradit členský příspěvek ve prospěch společnosti nejpozději do 28. 2. příslušného kalendářního roku
 3. Výše příspěvku za kalendářní rok se stanovuje zvlášť pro členy korporativní, individuální a přidružené. Důchodci a studenti neplatí členský příspěvek, platí pouze poplatek za odběr tiskovin vydávaných CzSTT
 4. Výši členských příspěvků a poplatků přidružených členů navrhuje předsednictvo a schvaluje valná hromada.
 5. Předsednictvo může rozhodnout o přiměřenosti výše členského příspěvku osob hlásících se o členství v druhé polovině kalendářního roku na tento rok.
 6. Valná hromada může rozhodnout většinou hlasů na svém pracovním zasedání o dalších příspěvcích členů na krytí mimořádných potřeb, které však v jednom roce nesmí překročit výši jednoročních příspěvků.

VI. Orgány společnosti

 1. valná hromada
 2. předsednictvo
 3. sekretariát
 4. sekce, pracovní skupiny

VII. Valná hromada

 1. Valná hromada je vrcholným orgánem společnosti. Skládá se ze všech na ní přítomných členů. Každý člen má jeden hlas.
 2. Valná hromada se koná jednou za rok, zpravidla v místě sídla společnosti.
 3. Valnou hromadu svolává předseda společnosti písemnou pozvánkou s uvedením programu čtyři týdny před konáním valné hromady. Lhůta počíná běžet ode dne následujícího po odeslání pozvánky.
 4. Valnou hromadu je také možné svolat, jestliže je to žádoucí v zájmu předsednictva, nebo jestliže více než dvacet procent členů společnosti požádá o svolání valné hromady s písemným udáním důvodů. Nesvolá-li předseda společnosti valnou hromadu do 1 měsíce od doručení jejich žádosti, jsou členové oprávněni svolat ji sami.
 5. Valná hromada volí předsedajícího, zapisovatele a 2 ověřovatele zápisu.
 6. Jednání valné hromady zahájí a do zvolení předsedajícího řídí člen společnosti pověřený předsednictvem. Poté valnou hromadu řídí zvolený předsedající.
 7. Valná hromada rozhoduje usnesením a je způsobilá usnášení, je-li na ní přítomna nadpoloviční většina členů.
 8. Není-li valná hromada usnášeníschopná, je možné svolat další valnou hromadu se stejným programem jednání, a to po půlhodině od zahájení původní řádné valné hromady. Tato valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
 9. Zasedání valné hromady je neveřejné, mohou se ho zúčastnit vedle členů a jejich zmocněnců jen pozvaní hosté.
 10. Na valné hromadě se hlasuje na výzvu předsedajícího valné hromady. Je-li podán protinávrh, hlasuje se nejprve o něm. Hlasuje se zásadně aklamací, pokud se však členové dohodnou, hlasuje se tajně, obvykle odevzdáním hlasovacích lístků.
 11. O záležitostech, které nebyly na pozvánce uvedeny na stanoveném pořadu jednání lze rozhodnout pouze tehdy, kdy 2/3 přítomných členů společnosti souhlasí s jejich projednáním.
 12. Do působnosti valné hromady náleží:
  1. projednávat a přijímat zprávy předsednictva
  2. volba předsednictva
  3. schválení rozpočtu a členských příspěvků na příští období
  4. změny stanov
  5. rozhodování o zrušení společnosti s likvidací
 13. Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů (více než 50 %) přítomných členů. Pro rozhodnutí podle čl. VII. odst. 12 písm. c) a d) je zapotřebí souhlasu alespoň dvoutřetinové většiny (2/3) všech hlasů přítomných a zastupujících členů. K rozhodnutí podle čl. VII. odst. 12 písm. e) je zapotřebí souhlasu alespoň tříčtvrtinové většiny (3/4) přítomných a zastupujících členů na valné hromadě.
 14. O průběhu valné hromady se pořizuje zápis, který podepisuje předseda a dva ověřovatelé zápisu.

VIII. Předsednictvo

 1. Valná hromada volí zpravidla sedmičlenné předsednictvo společnosti. Předsednictvo ze svého středu zvolí předsedu a tři místopředsedy. Zbylí členové se označují jako členové předsednictva.
 2. Předsednictvo se volí na tři roky. Znovuzvolení je možné. Po uplynutí volebního období zůstávají členové předsednictva ve funkci až do nových voleb.
 3. Předsednictvo se schází minimálně 4x ročně, zpravidla 1x za čtvrtletí. Předsednictvo je usnášeníschopné za přítomnosti nadpoloviční většiny členů předsednictva. Předsednictvo přijímá usnesení buď na schůzi většinou hlasů, nebo písemným prohlášením.
 4. Předsednictvo uzavírá dohody a přijímá k projednání návrhy z odborných sekcí.
 5. V případě úmrtí, vážných zdravotních potíží nebo odchodu z předsednictva z vlastní vůle může předsednictvo kooptovat jiného člena do předsednictva až do příští valné hromady.
 6. O použití finančních prostředků CzSTT mimo schválený rozpočet v období mezi valnými hromadami rozhoduje předsednictvo jako celek. Částka, o které lze rozhodovat musí dovolit, aby na běžném účtu CzSTT zbylo minimálně 120 % prostředků nutných k úhradě meritorních výdajů do konce rozpočtového období. O souhlasu rozhodne předsednictvo prostou většinou hlasů, mezi kterými musí být hlas člena předsednictva odpovědného za finanční plán a hospodaření CzSTT. V případě  rovnosti hlasů je rozhodujícím hlasem hlas předsedy.
 7. Předsednictvo pracuje (z titulu čestného úřadu na základě dobrovolnosti) bezplatně. Má nároky na úhradu nutných výdajů, spojených se svou činností.

IX. Sekretariát

 1. Předsednictvo zřizuje sekretariát. Sekretariát vede sekretář, jmenovaný předsednictvem. Činnost sekretariátu může zabezpečit některá z institucí korporativních členů schválená valnou hromadou.

X. Sekce, pracovní skupiny

 1. Předsednictvo může ustavit sekce nebo pracovní skupiny pro řešení vědeckotechnických a obchodních záležitostí.
 2. Podle pracovního zaměření a odbornosti mohou členové společnosti CzSTT aktivně pracovat v odborných sekcích nebo pracovních skupinách
 3. Vedoucího sekce jmenuje a schvaluje předsednictvo společnosti.
 4. Každá sekce nebo pracovní skupina podává předsednictvu návrhy na zařazení úkolů do plánu práce k projednání na valné hromadě.
 5. Kromě odborných sekcí se zřizuje redakční rada zpravodaje společnosti, která je rovněž jmenována a schválena předsednictvem.

XI. Změny stanov a jejich účinnost

 1. O změnách stanov rozhoduje valná hromada 2/3 většinou hlasů přítomných členů společnosti. Návrhy změn stanov předkládá předsednictvo.
 2. Změny stanov nabývají účinnosti okamžikem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud z rozhodnutí valné hromady nevyplývá, že nabývají účinnosti později.
 3. Předsednictvo je oprávněno provést změnu stanov v souladu s platnou právní úpravou bez projednání na valné hromadě. Předsednictvo je oprávněno aplikovat do stanov pouze ustanovení podle platných právních norem. Předsednictvo může provést redakční změny nebo doplňky ve stanovách, které by vyplynuly z potřeb registrace.

XII. Likvidace společnosti

 1. Valná hromada může rozpustit Českou společnost pro bezvýkopové technologie 3/4 většinou přítomných a zastupujících členů, kdy je na programu jednání valné hromady návrh na rozpuštění.
 2. Likvidaci provede předsednictvo, pokud valná hromada neobjedná další likvidátory. Valná hromada rozhodne o tom, jak bude naloženo se zbylým majetkem po uhrazení všech pohledávek.

XIII. Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou uloženy v sekretariátu CzSTT a jsou k dispozici každému členovi na požádání.
  Toto úplné znění stanov bylo schváleno Valnou hromadou České společnosti pro 
  bezvýkopové technologie, konanou dne 16. dubna 2013.
   

Výše členských příspěvků

Výši členských příspěvků navrhuje předsednictvo a schvaluje Valná hromada. Na rok 2009 a dále byly členské příspěvky stanoveny takto:

 • Členská organizace – firma – 15000 Kč
 • Individuální člen – 3800 Kč

Poznámka: Přidruženým členům jsou poskytovány veškeré slevy, vyplývající z členství v CzSTT  a je jim pravidelně zasílán Zpravodaj CzSTT NO-DIG.