O CzSTT

Poslání a cíle CzSTT

Česká společnost pro bezvýkopové technologie – ve zkratce CzSTT  (z anglického názvu „Czech Society for Trenchless Technology“) – je dobrovolné, nestranické a nevládní zájmové sdružení právnických a fyzických osob, které se zabývají problematikou bezvýkopových technologií. „Společnost“ je neziskové sdružení, které výtěžků ze svých aktivit používá k rozvoji vlastní odborné činnosti. Je registrována ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze pod sp. zn. L 6294.

Posláním společnosti je získávání a rozšiřování vědeckých, výzkumných a technických poznatků o stavbách prováděných bezvýkopovými technologiemi, dále pak výměna a hodnocení praktických zkušeností o nových materiálech, strojích a technologiích.

Společnost aktivně spolupracuje při vydávání legislativních, technických i technologických norem ovlivňujících činnost oboru. Pro rozvoj oboru pořádá konference semináře  výstavy a odborná školení, vydává samostatný odborný časopis.

Společnost je přidružena k Mezinárodní společnosti pro bezvýkopové technologie – ISTT se sídlem v Londýně, která se ve své činnosti řídí strategickým plánem do roku 2010 (plán), závazným pro všechny přidružené společnosti.

Pár slov o CzSTT – České společnosti pro bezvýkopové technologie

Česká společnost pro bezvýkopové technologie byla založena v roce 1994 z iniciativy zástupců dodavatelských a provozovatelských firem podzemních inženýrských sítí. Celý proces založení společnosti byl v té době dost složitý. Přípravný výbor předložil všechny podklady na Ministerstvo vnitra, které dne 29.9.1994 zaregistrovalo naši společnost a schválilo naše stanovy. Tím se uvolnil prostor pro organizační činnost společnosti, která už měla dostatečný počet členů, aby se mohla ucházet o,přijetí do mezinárodního sdružení v Londýně. Díky předjednaným podmínkám byla už 19.10.1994 podepsána afilační smlouva s ISTT, podle které jsme přidali k českému názvu společnosti zkratku CzSTT. Tato zkratka vychází z anglického názvu naší společnosti a je používána v našem oficiálním logu. Na základě „Zakládací listiny“ České společnosti pro bezvýkopové technologie z 9.11.1994 bylo přiděleno společnosti identifikační číslo (IČO). Tím jsme mohli oficiálně zahájit práci ve smyslu stanov

V zakládací listině je jmenováno první předsednictvo CzSTT v čele s doc. Ing. Ivo Vávrou, CSc. Proto datum 9.11.1994 je považováno za datum vzniku a založení naší společnosti. (Všechny citované dokumenty jsou k nahlédnutí na těchto webových stránkách v odd. „Stanovy a základní dokumenty“.)

V mezinárodním měřítku byla naše společnost přijata jako 13. člen ISTT a to jako první ze zemí tehdy tzv. „Východní Evropy“.

I když česká společnost patřila v rámci ISTT počtem svých členů mezi menší, odvážila se pořádat akce celosvětového významu  a podobných akcí, organizovaných partnerskými společnostmi a ISTT se pravidelně účastní. Příkladem byla 19. mezinárodní konference a výstava NO-DIG Prague 2001. Pořádání této významné události v prvním roce nového tisíciletí se společně ujaly  CzSTT a ISTT. Byla to odborně, společensky a ekonomicky úspěšná akce s širokou mezinárodní účastí, zaměřená na ekologické výhody bezvýkopových technologií. Konference se zúčastnilo 400 delegátů a hostů z 32 zemí, bylo přihlášeno 58 referátů a 23 posterů.

CzSTT každoročně iniciuje svoje členy k účasti na mezinárodní soutěži ISTT NO-DIG AWARD. Na 20. mezinárodní konferenci NO-DIG 2002  v Kodani  jsme převzali  diplom za II. místo v soutěži NO-DIG AWARD 2002. O tento úspěch se zasloužila firma Wombat s.r.o. z Brna s realizací rekonstrukce kanalizace v polském městě Bielsko-Biala. V Hamburku v roce 2004 jsme pak  převzali hlavní cenu NO-DIG AWARD 2003 za rekonstrukci kanalizace v Mariánských Lázních. Projekt předložilo sdružení firem SSaŽ a.s. Praha, Brochier s.r.o. Praha a Geonika s.r.o. Praha a také cenu za I. místo v soutěži o nejlepší diplomový projekt, kterou převzal student ČVUT Tomáš Kubát. V roce 2006 jsme se na konferenci v Brisbane umístili v soutěži o nejlepší diplomový projekt na I. místě, které získal Jiří Granilla z ČVUT v Praze. V roce 2007 vítězné tažení pokračovalo a na konferenci NO-DIG ROMA  jsme opět získali „dvě zlaté medaile“. Za nejlepší stavbu roku získala 1. místo firma Brochier s.r.o. Praha stavbou „Cementace potrubí DN1600 u SMVaK“ a za nejlepší diplomový projekt to byla Lucie Nenadálová opět z ČVUT v Praze.

CzSTT umožňuje svým členům informovat o zajímavých projektech čtvrtletně na stránkách Zpravodaje CzSTT a tím i na těchto webových stránkách a pak každoročně na jaře na výroční schůzi CzSTT a na podzim v rámci národní konference CzSTT.

CzSTT vypisuje každoročně studentskou soutěž o nejlepší diplomovou práci v oblasti návrhu, řešení, projektování, výstavby a rekonstrukce, rehabilitace a provozu inženýrských sítí s uplatněním bezvýkopových technologií. První až třetí místo je spojeno s finanční odměnou.

CzSTT pořádá každoročně konference o bezvýkopových technologiích spojené s výstavou.

CzSTT vydává vlastní časopis „Zpravodaj NO DIG „, který vychází čtvrtletně v rozsahu do 30 stran textu a totéž jako elektronická příloha webových stránek společnosti www.czstt.cz, na nichž informuje své členy o plánovaných akcích společnosti, úspěšných domácích projektech, činnosti CzSTT a ISTT. Jsou zde také zařazovány novinky o vývoji a aplikacích bezvýkopových technologiích ve světě. Časopis je součástí členství v CzSTT, rozesílá se tudíž bezplatně.

Z titulu našeho členství v ISTT dostávali naši členové dvouměsíčník Trenchless Technology International. Tento je počínaje říjnem 2008 nahrazen novým časopisem Trenchless International vydávaným čtvrtletně a jako oficiální publikace ISTT je rozesílán přímo jednotlivým členům

Aktivním členem CzSTT je GAS s.r.o., se kterým byly vydány dvě publikace a to „Výstavba podzemních vedení“ a „Rekonstrukce podzemních vedení“ se zaměřením na problematiku plynových vedení. Další společnou publikací jsou „Technické podmínky pro rekonstrukci a výstavbu plynových vedení bezvýkopovými technologiemi.“

Ve spolupráci se členy CzSTT vydal ČKAIT pro autorizované osoby – inženýry a techniky ve své ediční řadě Slovník pojmů ve výstavbě DOS M 01.01 PPS – Podzemní práce a stavby, nově zpracovaný Slovník pro bezvýkopové technologie a geotechniku a to v celkovém počtu 20.000 ks CD a nyní vyšel i v knižní podobě.

Významným partnerem naší společnosti je sdružení SOVAK, se kterým byla vydána publikace „VYUŽITÍ BEZVÝKOPOVÝCH TECHNOLOGIÍ PŘI VÝSTAVBĚ A REKONSTRUKCI VODOVODŮ A KANALIZACÍ“. Slavnostní „křest“ příručky proběhl na 13.konferenci o bezvýkopových technologiích, 2008 v Brně